Thomas' exercise plan - Day 1

Cardio - Walking Plan

15 minutes walk

How-to Videos